Příspěvky

Rakovinná buňka a změny jejího metabolismu: cesta k přežití i nástroj k destrukci

Obrázek
Časopis ŽIVA [online]. Copyright © [cit. 27.01.2018]. Dostupné z: http://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/rakovinna-bunka-a-zmeny-jejiho-metabolismu-cesta-k.pdf  PoznámkyJednou z podmínek rychlého dělení buněk je dostatečná a rychlá syntéza prekurzorů pro stavbu buněk nových. Rakovinné buňky upraví svůj metabolismus právě tak, aby těmto zvýšeným nárokům vyhověly. Začnou spotřebovávat velké množství glukózy a glutaminu . Začnou být závislé na glykolýze
Respirační řetězec, který je v normálních buňkách hlavním zdrojem adenosintrifosfátu (ATP), se téměř zastaví. Buňka začne preferovat anerobní glykolýzu a začne spotřebovávat velké množství glukozy a konečným metabolismem je kyselina mléčná, která je potom vyloučena z buňky ven (Warburgův efekt)


Respirační řetězec je schopen z jediné molekuly glukózy vyprodukovat 18× více molekul ATP, než kolik lze získat pouze glykolýzou. Glykolýza je až 100× rychlejší, pokud se oddělí od mitochondriálního metabolismu. Jestliže má tedy buňka zajištěný vysoký př…

Pemetrexed

poznámky:antifolátmechanismus účinku : inhibice thymidylatsyntetázy (TS), která katalyzuje přeměnu deoxyuridinmonofosfátu (dUMP) na thymidinmonofosfát (TMP) pomocí methylentetrahydrolistové kyseliny (CH2FH4). Je narušena biosyntéza thymidinu a purinových nukleotidůPo vstupu do buňky je polyglutamován v reakci katalyzované folylpolyglutamátsyntetázou na aktivní pentaglutamát. Polyglutamace způsobuje protrahovanou intracelulární retenci a doba zadržování v buňce je asi stokrát delší než u nepolyglutamované formy, což umožňuje podávání v třítýdenním chemoterapeutickém cykluToxicita: neutropenie, trombocytopenie, mukositida, průjmy, nauzea a zvracení, elevace transamináz a exantémy. Bylo zjištěno, že toxické projevy jsou častější u nemocných s deficitem folátů a frekvenci výskytu vedlejších účinků léku snižuje profylaktická suplementace vitaminem B12 a kyselinou listovou. V současné době nemocní léčení pemetrexedem dostávají profylakticky perorálně 350–1 000 mg kyseliny listové denně a po…

Práce na vlastní riziko. Která povolání se pojí se vznikem rakoviny? - Rakovina a její léčba

Jsou rozdíly mezi sporadickým a geneticky podmíněným (spojeným s mutací v genu BRCA1) karcinomem pankreatu?

Effect of Wasabi Component 6-(Methylsulfinyl)hexyl Isothiocyanate and Derivatives on Human Pancreatic Cancer Cells

Doxorubicin

Obrázek
Mechanismus účinkuInterkalace -  navázání na oba řetězce DNA
Zdroj: zde


Inhibice enzymutopoizomerázy II při replikaci DNAVznikem volných radikálů ( vznikem sueproxidu O2-) destruuje buněčné struktury  Jde o fázově nespecifické cytostatikum v rámci buněčného cyklu

Farmakokinetikaterminální poločas  20-48 hodinmetabolizuje se játry40-50% se vylučuje se žlučí ve  obvykle 5-7 od začátku léčby 4-5% se vyloučí močí  do cca  5 ti dnůneprochází hematoencefalickou bariérouVedlejší účinky EMEZE pod  60mg/m2 mírnáPARAVAZACE  - vesikantKARDIOTOXICITAakutní bez vlivu kumulativní dávky - snížení srdeční kontraktility, do  48 hodin , arytmiechronická - častější  - kumulativní dávka  550mg/m2 . při RT mediastina do 450mg/m2, u dětí do  400mg/m2 ( při dodržení těchto dávek se objeví snížení systolické a diastolické dysfunkce u 7% pacientů , při překročení 600mg/m2 u 15% a 700mg/m2 u 30%)KŮŽE  hyperpigmentace nehtů HEMATOXICITAnajdi interakcizde 
Dostupné preparáty MEDIATELYVše o doxorubicinu  MedScapeCance…

Curcumin Sensitizes Silymarin to Exert Synergistic Anticancer Activity in Colon Cancer Cells

Lonsurf

Poznámky


perorální protinádorový léčivý přípravek na bázi kombinace trifluridinu a tipiracil hydrochloridutrifluridin – antineoplastický nukleosidový analog, který je začleňován přímo do DNA, čímž ovlivňuje její funkce. Koncentrace trifluridinu v krvi se udržuje prostřednictvím tipiracilu, který je inhibitorem thymidin fosforylázy – enzymu degradujícího trifluridinindikován k léčbě dospělých pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem, kteří byli v minulosti léčeni dostupnými terapiemi zahrnujícími chemoterapie založené na fluoropyrimidinu, oxaliplatině a irinotekanu, anti‑VEGF látky a anti‑EGFR látky nebo nejsou pro tyto terapie vhodnými kandidáty.mechanismus účinku je jiný než u 5‑fluorouracilu, a tak je možné jej využít i u pacientů na 5‑fluorouracil rezistentníchstudie RECOURSE: 800 pacientů, Pacienti byli v poměru 2 : 1 randomizováni buď do větve se studijním přípravkem TAS‑102 (n = 534), nebo do kontrolní skupiny s placebem (n = 266). Primárním cílovým ukazatelem bylo celk…

Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS JEP ze dne 31.1.2017

Ze zápisu pro praxi:

Hrazení VZP 

Indikace prediktivních vyšetření
a) HER2+bude prováděno patology u všech pacientů s karcinomem prsu automaticky bez nutnosti indikace onkologemToto potvrzení bude signováno zástupci plátců konkrétně VZP.b) ALK mutace u karcinomu plic bude testován IHC automaticky u indikovaných histologických typů.c) ROS zatím nebude prováděno (lék vyžadující toto vyšetření k indikaci není hrazen), při změně tohoto stavu bude ihned domluveno s VZP a ROS1 bude testován výhradně na vyžádání onkologem.d) Karcinom tlustého střeva a konečníku bude mít automaticky provedeno patologem RAS mutaci u všech nemocných s N1 chorobou Toto potvrzení bude signováno zástupci plátců konkrétně VZP2. Léčebné indikace
a) U pacientů s karcinomem tlustého střeva a konečníku je možné zařadit Drug holiday v první linii léčby generalizovaného onemocnění kombinací chemoterapie a cílené léčby po dosažení parciální odpovědi a trvající stabilizace onemocnění po dobu 6 měsíců (ověření 2x zobrazovací me…

Profylaxe nauzey a zvracení u vysoce emetogenní chemoterapie – nová doporučení - proLékaře.cz

Profylaxe nauzey a zvracení u vysoce emetogenní chemoterapie – nová doporučení - proLékaře.cz Zdroj:

V roce 2016 byla publikována aktualizovaná, na důkazech založená doporučení MASCC/ESMO (Multinational Association of Supportive Care in Cancer / European Society for Medical Oncology) pro profylaxi nauzey a zvracení u dospělých pacientů léčených vysoce emetogenní chemoterapií.


Mezi vysoce emetogenní chemoterapeutika patří cisplatina, mechlorethamin, streptozotocin, cyklofosfamid v dávce > 1500 mg/m2, karmustin, dakarbazin a nově je zařazena i kombinace antracyklinu s cyklofosfamidem (kombinace AC)
Antagonisté receptorů 5-HT3Změny na EKG, především prodloužení intervalu QT, jsou považovány za class effect antagonistů receptorů 5-HT3. Riziko se však u jednotlivých látek z této skupiny liší a nejnižší je u palonosetronu. Z důvodu vysokého rizika nežádoucích kardiálních účinků byly z léčby vyřazeny intravenózní ondansetron v dávce 32 mg a intravenózní forma dolasetronu. Výsledky dvojitě za…

Nové techniky radioterapie

Obrázek
MEDICAL TRIBUNE CZ > Nové techniky radioterapie

Radioterapie je klinickým oborem, který v posledních pěti až osmi letech prošel významnou přístrojovou obměnou. V každém komplexním onkologickém centru je k dispozici moderní ozařovací technika. V následujícím textu prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. vysvětluje nové možnosti moderních lineárních urychlovačů.....
Related articlesNasopharyngeal Carcinoma - Medical Grapevine - medicalgrapevineasia.com

Pozdní komplikace onkologické terapie

Pozdní komplikace bez legrace aneb jak systematicky sledovat vyléčené pacienty
Poznámky : AM Review 11/2016 str 21
Kardiotoxicita 
Prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.Ústav patologickej fyziológie LF UK v Bratislavě
kardiotoxicita typu I (antracyklinové, kumulativní), která je převážně ireverzibilní, se prokázaly změny úrovně myocytů až nekróza,zatímco u kardiotoxicity typu II (převážně reverzibilní, trastuzumabové, bevacizumabové)  nikoli, avšak nebyly detailněji zjišťoványProblémem je kombinovaná kardiotoxicita typu I a II,“ dodala prof. Mladosievičová s tím, že stále není známa bezpečná kumulativní dávka antracyklinů a bezpečná celková dávka radioterapie pro oblast srdce. Kromě typu a intenzity protinádorové léčby je při objasňování pozdních kardiologických ná- sledků nutné zohledňovat také interindividuální variabilitu v odpovědi na terapii – hlavně genetické determinanty kardiotoxicity, rizikové faktory a komorbidityZe studie Childhood Cancer Survivors Study (Armstrong et al., Jour…

Profesní etiologie nádorových onemocnění

poznámky AM Review 11/2016

Na vzniku nádorových onemocnění v průmyslově vyspělých zemích se profesní expozice podílí zhruba z 5–10 %. „Na možnost uznání tumoru za nemoc z povolání má – kromě aktuálního stavu lékařských poznatků o karcinogenitě konkrétních chemických látek, fyzikálních faktorů nebo pracovních procesů – zá- sadní vliv legislativa, zejména národní seznamy nemocí z povolání,“ uvedla MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D., z Ambulance pracovně lékařských služeb MOÚ, Brno, která se svými kolegy provedla analýzu všech případů profesních zhoubných novotvarů ohlášených v ČR v letech 1991–2014 Národnímu registru nemocí z povolání. 

Za nemoc z povolání bylo uznáno 1195 případů nádorových onemocnění; v 94,7 % byli postiženi muži. 

V době stanovení diagnózy byl střední věk (medián) postižených osob 68 let při věkovém rozmezí od 33 do 91 let. 

Délka expozice profesní etiologické noxe kolísala od 1 měsíce do 53 let, přičemž medián byl 12 let.

Stran lokalizace mají se

78,6 % naprosto dominantní po…

Národní datová základna paliativní péče

poznámky zdroj:  AM Review 11/2016


Národní datová základna paliativní péče
jde o projekt postavený na analytickém zhodnocení dat NZIS za účelem popisu a hodnocení zdravotních služeb u pacientů v závěru života

V důsledku nádorového onemocnění umírá v ČR každoročně více než 27 000 pacientů (tento počet se meziročně příliš nemění), z nichž v roce 2013 v lůžkových zdravotnických zařízeních akutní péče zemřelo celkem 14 697 (54 %) – z toho ve fakultních nemocnicích 3082 (celkem 11 %), v ostatních nemocnicích 11 615 (celkem 43 %), na JIP/ARO 904 (celkem 3 %) a ve zdravotnických zařízeních, jejichž součástí jsou komplexní onkologická centra, 7229 (celkem 26 %) pacientů. 

Ve zdravotnických zařízeních následné a dlouhodobé péče zemřelo v r. 2013 celkem 6601 (24 %) pacientů. 
Celkem 78 % onkologických pacientů umírá v lůžkovém zdravotnickém zařízení, v domácím prostředí 4935 (18 %) pacientů, v zařízeních sociální péče 425 (2 %) pacientů. 

Střední délka poslední hospitalizace ukončené pacientovou smrt…

Perillyl Alcohol (POH) for brain tumors via nasal spray – Cancer Treatments: from Research to Application